06 11 00 14 28 info@opgeruimdwerken.nl

Leveringsvoorwaarden
    

Algemeen

Degene die met Opgeruimd Werken een overeenkomst aangaat, wordt verder de opdrachtgever genoemd. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Opgeruimd Werken sluit met opdrachtgever.

Kwaliteit

Opgeruimd Werken verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van Opgeruimd Werken.

Organisatie & Werkwijze

Alle trainingen en/of individuele coachgesprekken worden uitgevoerd door Sophia van Thiel, eigenaar van Opgeruimd Werken. Indien nodig en altijd na overleg met opdrachtgever, kan Opgeruimd Werken besluiten om collega trainers in te zetten om een – deel van de – training te verzorgen.

Trainingsruimte en/of een spreekkamer wordt door opdrachtgever beschikbaar gesteld. Deze ruimte is afsluitbaar, heeft daglicht, elektriciteit, scherm, flip-over en is voorzien van een computer waarbij de mogelijkheid aanwezig is om in te loggen in de eigen werkomgeving van de medewerker.

Privacy

Opgeruimd Werken verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en deelnemers en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Opgeruimd Werken garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

Opgeruimd Werken zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Daartoe is een aparte privacyverklaring opgesteld.

Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte altijd 30 dagen na datering.

Opgeruimd Werken kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat – een onderdeel van – de offertes en aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Reiskosten en materiaalkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van de opdracht en voorliggende leveringsvoorwaarden. Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Opgeruimd Werken de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

Prijzen

Standaard zijn bij de trainingsprijs inbegrepen: trainingsmateriaal, honorarium trainer, reistijd, voorbereiding en coördinatie. De trainingsprijs is exclusief reiskosten à € 0,19 per km en eventuele gemaakte parkeerkosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en zullen inclusief 21% BTW worden gefactureerd.

Voor individuele coaching geldt het overeengekomen uurtarief of een pakketprijs. De prijzen in een offerte zijn geldig tot één maand na het uitbrengen van de offerte, tenzij anders is overeengekomen.

Facturering & Betaling

Opgeruimd Werken factureert opdrachtgever het gehele factuurbedrag direct na aanvang van de training. Bij individuele coaching wordt de factuur achteraf verstuurd. Facturen worden digitaal verstuurd naar opdrachtgever.

Opgeruimd Werken hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen betalingstermijn, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de op­drachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incasso­ kosten’. Indien Opgeruimd Werken echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

Resultaten

De gewenste resultaten van de training of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel Opgeruimd Werken als opdrachtgever zullen zich optimaal inzetten om tot een goed eindresultaat te komen.

Annulering

Annulering van een trainingsgroep
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren bij voorkeur via e-mail: info@opgeruimdwerken.nl

In geval van annulering is opdrachtgever aan Opgeruimd Werken een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

  • Tot zes weken voor aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst.
  • Bij annulering tot vier weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.
  • Bij annulering tussen vier en twee weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs.
  • Bij annulering binnen twee weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

Annulering van individuele coachgesprekken
Gemaakte afspraken die binnen 48 uur voor aanvang worden geannuleerd of niet worden nagekomen, worden 100% gefactureerd bij de opdrachtgever.

Overmacht

Bij situaties van overmacht* waardoor een training of coachafspraak niet conform de opdracht kan worden uitgevoerd, zal Opgeruimd Werken de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen. Opgeruimd Werken komt met een voorstel voor alternatieve data waarop de betreffende training of coaching alsnog kan plaatsvinden. In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding. Opgeruimd Werken zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van de training of coaching voortvloeiende uit situaties van overmacht.

*Van overmacht is in ieder geval sprake als Opgeruimd Werken op het overeengekomen tijdstip onverhoopt niet beschikbaar is t.g.v. ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of ernstige ziekte van een naaste, brand, overstroming of een vergelijkbare omstandigheid.

Intellectueel eigendom

Alle door Opgeruimd Werken verstrekte stukken (trainingsmateriaal en aanvullend materiaal) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opgeruimd Werken worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Aansprakelijkheid

Opgeruimd Werken is niet aansprakelijk voor enige schade door toepassing van het door de deelnemer geleerde in de training en of coaching.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opgeruimd Werken schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opgeruimd Werken afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Klachten

Opgeruimd Werken heeft zich verbonden aan de gedragscode en aan het klachtenreglement van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (zie www.nbpo.nl).

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Opgeruimd Werken. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opgeruimd Werken in staat is adequaat te reageren.

Toepasselijk recht

Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

December 2018